Hovedside
 Om oss
 Produkter
 Informasjon
     Hygiene
     Arv og skifte
     Transport
     Blanketter
     Statistikk
     Merverdiavgift
 Kontakt oss
 Linker
NETTBUTIKK
Brukernavn
Passord
   
Nyheter
Vi har nå fått inn etuier for kort og gravferdsdokumenter, samt sokkel og eske for donasjoner. Logg deg inn på vår netthandel for mer informasjon
 
Hygiene

Hygiene er viktig i gravferdsbransjen

Overordnet grunn til god hygiene er hensynet til avdøde og til pårørende, samt av hensyn til oss selv. 

Fare for smitte øker når døden har inntrådt, da det startes prosesser som kan befordre mikrobevekst som kan øke faren for smittespredning. God hygiene skal derfor sikre at håndtering og transport av mors foregår forsvarlig for å motvirke overføring av smitte fra mors.
 

Bruk av beskyttelsesutstyr
ved håndtering av døde mennesker

·        Det skal benyttes utstyr som kan hindre luftsmitte og kontaktsmitte, såvel direkte som indirekte. 

·        Det skal benyttes kjeledress eller frakk som dekker armer og ben best mulig, Frakken bør være mest mulig væsketett, evt. engangs-plastforkle i tillegg. 

·        Det skal det skal benyttes hansker ved stell av mors. I spesielle tilfeller kan det benyttes to hansker utenpå hverandre, særlig når det er fare for rifter i hansken. Bruk av hansker skal knyttes til konkrete arbeidsoppgaver, og de skal tas av med én gang disse oppgaver er avsluttet. Hanskene skal tas av slik at hender og håndledd ikke forurenses, og brukte hansker skal behandles som smitteavfall. Ved avbrudd av arbeidet, skal hanskene alltid tas av og hendene vaskes. 

·        Hendene skal vaskes etter bruk av hansker. Vasking skal skje omhyggelig og ved bruk av såpe. Berøring av armatur o.l. skal unngås med bare hender, og etter vask skal armatur skrus av mens man holder i tørkepapiret. 

·        Ved fare for sprut av infeksiøst materiale (dråpekontaktsmitte), kan det være nødvendig å bruke munnbind som dekker både nese og munn, øyebeskyttelse (briller eller visir), lue og sko-overtrekk i tillegg. Munnbind, øyebeskyttelse, lue og sko-overtrekk skal brukes bare en gang og kastes umiddelbart etter bruk. 

·        Ved fare for luftsmitte, må beskyttelsestiltakene omfatte tiltak både mot luftsmitte og kontaktsmitte. For å beskytte mot inhalasjon av dråpekjerner må det brukes åndedrettsvern, da vanlige munnbind ikke er tilstrekkelig effektive mot slikt. 

·        Etter at munnbind, åndedrettsvern og annet beskyttelsesutstyr er tatt av, skal hendene vaskes. 

·        Ved svært alvorlige, smittsomme sykdommer er det påbudt å emballere morset i en engangs væsketett morspose. Det skal skje uten stell av morset, og posen kan ikke åpnes av pårørende eller andre. 

·        Stellerommet skal være utstyrt med håndservant, som bør ha albu- eller fotstyrt armatur. Det bør være montert såpeautomat for flytende såpe, og beholder for engangs papirhåndklær ved servanten. 

·        Det bør være avsatt plass til håndtering av avfall og brukt utstyr, og det skal være tilgang på egnet desinfeksjonsmiddel, for eksempel Virkon. Flater, bårer o.l. som har vært i kontakt med morset skal desinfiseres før alminnelig rengjøring. 

·        Det skal i størst mulig grad benyttes engangsutstyr, som skal kastes etter bruk. Flergangsutstyr skal varmedesinfiseres etter bruk, for eksempel ved koking i vann. 

·        Dersom slik behandling ikke er mulig, kan det benyttes kjemisk desinfeksjon. Brukt flergangsutstyr må emballeres i merkede plasposer dersom det bringes ut av stellerommet. Avfall skal også emballeres i merkede plastposer. 

·        Stikkende og skjærende avfall må kastes i egnede beholdere slik at stikk- og skjæreskader unngås. Beholderen må lukkes og forsegles før den legges i avfallsposen. Ved søl på utsiden kan det være nødvendig med dobbeltemballering.

·         Når nedlegging har skjedd et annet sted og av andre enn oss selv, er det grunn til å iverksette noen spesielle tiltak ved mottak av kisten. Da vi ikke kan vite hvordan nedlegging har skjedd, og hvilke beskyttelsestiltak som har vært iverksatt av andre, bør vi desinfisere de mest utsatte deler av kisten med for eksempel sprit. Dette gjelder særlig håndtak, kisteskruer og kanten på lokket.


Forslag til informasjonsskriv til pårørende der det
opplyses om smittefare og beskyttelsestiltak i hjemmet

"Informasjon om smittefare og beskyttelsestiltak vedbehandling av avdød person i hjemmet.

I forbindelse med dødsfall i hjemmet har De som pårørende rett til å ta hånd om avdøde selv. Dette innebærer at De selv kan utføre stell, og derved kan komme i slik kontakt med avdøde at det er nødvendig å tenke gjennom hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Slikt stell av avdøde kan gjøres av pårørende alene eller i samarbeid med vårt begravelsesbyrå.

All behandling og stell av døde personer kan innebære en fare for overføring av smitte, enten ved hudkontakt, kontakt med ulike væsker, herunder blod, urin eller avføring e.l. fra den avdøde. Det finnes også en viss fare for smitte fra avdødes åndedrettsorganer. Det er viktig at ingen kommer i direkte og ubeskyttet kontakt med kroppsvæsker fra den avdøde.

Det kan være vanskelig å forholde seg til slik smittefare når en av de nærmeste dør, og det kan derfor lett oppstå en lettvint holdning til hygiene og renslighet i slike tilfeller.

Rent formelt er det fastsatt regler for hvordan behandling av en avdød person skal skje. Dette er gjort i forskrift av 03.04.1998 om hygieniske forholdsregler, fastsatt av Statens helsetilsyn, gitt i medhold av lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Forskriften skal sikre at håndtering av en avdød person skal foregå på en måte som motvirker overføring av smitte. Forskriften gjelder all behandling av avdøde personer, også slik behandling som skjer i hjemmet.

Helt generelt er det utarbeidet relger om at all håndtering av en avdød person skal utføres på en hygienisk tilfredsstillende måte.,

Da det vil være begrenset i hvilket omfang det finnes egnet beskyttelsesutstyr i et hjem, er det viktig at det først og fremst legges vekt på at så få personer som mulig behandler avdøde.

Det mest sentrale er at de som har kontakt med avdøde gjennomfører en grundig håndvask omgående etter at behandlingen er avsluttet. Aller helst bør beskyttelseshansker benyttes dersom dette er tilgjengelig, eventuelt kan det benyttes plastikkposer e.l.

En hensiktsmessig beskyttelse av klær, ved for eksempel bruk av forklær som kan vaskes etterpå, samt bruk av spesielle eller provisoriske munnbind i forbindelse med løfting av avdøde.

Utstyr som har vært benyttet ved stell av avdøde, eller som har vært i kontakt med avdøde bør kastes eller kokevaskes etter bruk.

Dersom avdøde skal ligge i hjemmet over noe tid, må temperaturen i rommet holdes på et lavt nivå, helst ca. 4 grader celsius, og avdøde skal kun tildekkes med et tynt laken.

Dersom De ønsker en bredere orientering om smittefare eller beskyttelsestiltak ved behandling av en avdød person, står vi gjerne til tjeneste med slik informasjon. Forøvrig er det legen som har ansvar for all informasjon når det gjelder medisinske spørsmål om smittsom sykdom.

Dersom De ønsker å benytte mer spesielt utstyr til slike oppgaver som er nevnt ovenfor, kan vi låne dem eller selge slikt utstyr. Vi tenker i denne forbindelse særlig på gummihansker, plastikkforklær, sko-overtrekk, munnbind, desinfeksjonsmidler o.l.

Til slutt oppfordres til å tenke nøye gjennom den handlinger som skal gjennomføres i forbindelse med håndtering av en avdød person. Det gjelder å vise respekt for den avdøde, samt å beskytte seg selv og andre for å unngå å få overført smitte."


Regelverk

Gjeldende regelverk om hygiene er gitt i medhold av Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august nr. 55, § 4-6, 2. ledd. Statens Helsetilsyn har fastsatt forskrifter, samt gitt merknader og retningslinjer vedr. transport, håndtering og emballering av lik. Forskriften mv.  kan hentes ved å trykke på nedenstående linker:

- Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd,
   av 3. april 1998 nr. 327.

- Merknader til forskrift om transport, håndtering og emballering av lik,
   samt gravferd.

- Retningslinjer om hygieniske forhold m.m. ved håndtering og transport av lik.

- Sosial- og helsedirektoratet: "Ansvar i forbindelse med dødsfall utenfor
  institusjon.

Sider i PDF-format kan kun leses av programmet Acrobat Reader, som kan lastes ned ved å trykke på knappen nedenfor, merket "Acrobat Reader".

Last ned programmet:   Acrobat Reader 

Gå tilbake til hovedsiden.

 

Bentzen Utstyr As, Solgaard Skog 4, 1599 Moss
Reg.nr. i Foretaksregisteret: 990 718 342 MVA
tlf.: 6925 1445 - telefaks: 6925 3387 - Send oss e-post